Informace pro sociálně znevýhodněné osoby

 

Cenové zvýhodnění služeb

podle §38 a násl. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění

PODA a.s. poskytuje osobám se zvláštními sociálními potřebami (zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy) zvláštní cenu služeb, a to v podobě cenového zvýhodnění až do výše 200 Kč měsíčně (vč. DPH). 

Cenové zvýhodnění je určeno pro zdravotně postižené osoby nebo osoby s nízkými příjmy, které splní podmínky pro čerpání cenového zvýhodnění u společnosti PODA (viz dokumenty a formuláře níže). 

Zdravotně postižená osoba 

  1. držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
  2. držitel průkazu ZTP/P,
  3. osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje, nebo
  4. spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

Osoba s nízkými příjmy

  1. jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, jde-li o jednotlivce, nebo
  2. která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Cenové zvýhodnění lze čerpat na:

případně na kombinace takových služeb v rámci balíčku. 

Vždy je potřeba zvolit jednu službu, na kterou je možné čerpat cenové zvýhodnění.

Dokumenty a formuláře