Whistleblowing – oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů

Na základě povinností vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění („Zákon“), je společnost PODA a.s. („PODA“) povinna vést vnitřní oznamovací systém pro jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který Zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, jakož i pro další jednání uvedené v § 2 Zákona.

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům společnosti PODA a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti pro společnost PODA („Oznamovatel“).

Společnost PODA výslovně vylučuje přijímání oznámení, které:

 • neobsahuje údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele dle ustanovení § 4 odst. 3 Zákona,
 • ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona učinila jiná osoba, než která pro společnost PODA vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznámení lze podat touto formou:

 • prostřednictvím formuláře
  • Použití formuláře pro oznámení je nejvhodnější a nejefektivnější. O přijetí oznámení a jeho řešení budete informováni, ledaže výslovně sdělíte, že informovat nechcete.
 • elektronicky prostřednictvím e-mailu [email protected]
 • telefonicky prostřednictvím tel. linky +420 592 752 250
 • v listinné podobě poštou na adresu:
  • Pavel Přeček
   28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • Je třeba označit jako „důvěrné“ či jiným obdobným textem, například „whistleblowing“, „oznámení podle Zákona č. 171/2023 Sb.“ nebo podobně.
 • osobně (ústně) příslušné osobě, kterou pro tento účel společnost PODA určila:
  • Pavel Přeček
   28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
   +420 592 752 250

Oznámení mohou být dle §7 Zákona podávána i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR.

Při podání oznámení je potřeba uvádět identifikační údaje jako je jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti. Příslušné osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.

V případě anonymních oznámení není možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními. Anonymní oznámení nejsou považována za oznámení ve smyslu Zákona.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Takovéto jednání může být dle Zákona sankcionováno do výše 50 000 Kč.

Oznamovatel bere na vědomí, že společnost PODA bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje Oznamovatele uvedené v jeho Oznámení. Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění zákonem stanovené povinnosti. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností PODA jsou dostupné zde.