Vyjádření o existenci sítí

Žádosti, prosím, zasílejte:
 • v elektronické podobě na e-mail [email protected]
 • v písemné formě na adresu:
  PODA a.s.
  Lenka Volná
  28. října 1168/102
  702 00 Ostrava
Nezbytné náležitosti žádosti o poskytnutí podkladů z databáze společnosti PODA a.s., vyjádření k projektové dokumentaci:
 • jméno žadatele včetně kontaktních (e-mail, telefon)
 • jméno investora stavby včetně kontaktních údajů (e-mail, telefon)
 • název stavby, pro kterou je vyjádření požadováno a její stručný popis (liniová stavba, stavba RD, rekonstrukce komunikace apod.)
 • jednoznačná identifikace místa stavby (obec, katastrální území, parcelní číslo/čísla)
 • přílohou žádosti musí být situační výkres (přehledná situace stavby, v odůvodněných případech detail)