Reklamace

 

Reklamace

Reklamovat můžete nesrovnalosti ve vyúčtování, jakékoli zařízení zakoupené u nás nebo se můžete ohradit proti rozsahu, kvalitě i ceně poskytnuté služby.
 
Ujišťujeme vás, že se vaší stížností budeme zabývat v co nejkratším termínu a budeme se snažit ji zpracovat co nejdříve. Stížnosti řešené prostřednictvím Zákaznické linky se pokusíme vyřešit ihned.

Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců, a to písemně na adrese PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 000, Ostrava – Moravská Ostrava, nebo elektronicky na adrese info@poda.cz . Musí obsahovat jméno reklamujícího, telefonní číslo a přesný důvod reklamace. Na písemně podanou reklamaci odpovíme v zákonné lhůtě, tj. do 30 dní od jejího doručení. Nefunkční SIM kartu můžete reklamovat pouze osobně na některém z našich Klientských center.
 
Pokud nejste s vyřízením reklamace spokojeni, jste oprávněni podat u ČTÚ návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Vždy by však měla být reklamovaná situace nejprve řešena s naší společností.

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných podmínek společnosti PODA a.s.
Ze zákona nemá podání reklamace odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtování ve lhůtě splatnosti.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi vámi a naší společností dojde ke sporu, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je:

  1. Český telekomunikační úřad, pokud by šlo o spor kvůli službám elektronických komunikací či poštovním službám.
  2. Finanční arbitr, pokud by šlo o spor v oblasti finančních služeb.
  3. Česká obchodní inspekce v ostatních sporech.