Vyjádření o existenci sítí (pro všechny lokality)

 


Písemné žádosti, prosím, zasílejte:


PODA a.s.
Lenka Volná
28. října 1168/102
702 00 Ostrava

anebo na volna@poda.cz
 

Nezbytné náležitosti žádosti:

  • jméno investora (zplnomocněného projektanta) + kontaktní údaje (e-mail, telefon)
  • název stavby, pro kterou je vyjádření požadováno a její stručný popis (liniová stavba, stavba RD, rekonstrukce komunikace apod.)
  • jednoznačná identifikace místa stavby (obec, katastrální území, parcelní číslo/čísla)
  • přílohou žádosti musí být situační výkres (přehledná situace stavby, v odůvodněných případech detail)