CENOVĚ DOSTUPNÝ INTERNET PRO SENIORY A OSOBY SE ZTP

 

 
Chcete být stále v kontaktu s rodinou a uprostřed dění? S našimi tarify Senior 10M a Senior WIFI 2M můžete na internetu za zvýhodněných cenových podmínek komunikovat s dětmi, vnoučaty nebo s přáteli a vyhledávat informace.

Tarif Senior 10M je určený pro zákazníky nad 65 let v bytových domech připojených na optickou síť PODA. Základní rychlost 10/2 Mbps je plně dostačující pro prohlížení webu, e-mailů či komunikaci na sociálních sítích.

Pro rodinné domy, připojené bezdrátově do sítě PODA, máme připravený tarif Senior WIFI 2M s rychlostí 2/0,5 Mbps.

Pro zprovoznění služby Senior 10M a Senior WIFI 2M od Vás budeme potřebovat:

  • osvědčení o pobírání starobního důchodu z České správy sociálního zabezpečení,
  • nebo doklad z České pošty.


Slevu 50 % pro držitele průkazu ZTP/P můžete uplatnit na balíčky internet + TV, služby připojení k internetu a televizní službu TV Start, s výjimkou tarifů Senior 10M a Senior WIFI 2M. Nárok na tuto slevu doložte platným průkazem ZTP/P (kopii lze zaslat poštou nebo naskenovanou v příloze e-mailu na info@poda.cz).

SlužbaRychlostCena
Senior 10M10/2 Mbps250 Kč
Senior WIFI 2M2/0,5 Mbps250 Kč
Držitelé průkazu ZTP/P50 % sleva na služby (včetně balíčků) dle smluveného tarifu základního ceníku*

*Na klienty společnosti Heimstaden (držitele ZTP/P) se vztahuje stejná výše slevy, jako na ostatní klienty s touto slevou. 50% sleva je počítána ze základních, nikoliv ze zvýhodněných Heimstaden tarifů.
Slevu ZTP a ZTP/P nelze kombinovat s žádnou další slevou.

Podmínky poskytování 50% slevy na služby pro ZTP, ZTP/P

Kdo může být žadatelem o službu?


a) zákazník, který je držitelem průkazu ZTP/P

b) zákazník, s nímž žije ve společné domácnosti osoba blízká (má s ním shodné trvalé bydliště), která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P se stupněm závislosti II. (středně těžká závislost), III. (těžká závislost), IV. (úplná závislost) ve smyslu zákona 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách. Toto mohou být např. rodiče nezletilého dítěte, jež je držitelem průkazu ZTP/P nebo osoby, které poskytují pomoc držiteli průkazu ZTP/P.

c) zákazník, který je držitelem průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

Co stačí doložit?


a) občanský průkaz žadatele a platný průkaz ZTP nebo ZTP/P nebo rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) občanský průkaz žadatele a originál nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného úřadu státní správy o přiznání příspěvku na péči, ve kterém je uveden přiznaný stupeň závislosti II., III. nebo IV.,

c) občanský průkaz žadatele a platný průkaz ZTP s označením hluchoty (znak ucha).


Není-li na průkazu vyznačena hluchota a není z průkazu ZTP jednoznačně patrné, že je vydán z důvodu sluchového postižení, je třeba navíc předložit potvrzení lékaře o oboustranné úplné nebo oboustranné praktické hluchotě.

Kromě dokladů prokazujících zdravotní postižení prokazuje žadatel i svůj vztah ke zdravotně postiženému jako osoba blízká, a to např. formou doložení rodného listu dítěte, rozhodnutí soudu o svěření do náhradní péče, rozhodnutí soudu o osvojení, rozhodnutím o ustanovení opatrovníka apod.

U zdravotně postižených osob, které byly rozhodnutím soudu zbaveny způsobilosti k právním úkonům, je kromě dokladů prokazujících zdravotní postižení potřeba předložit doklad, na jehož základě je zástupce oprávněn jednat za zdravotně postiženou osobu (rozhodnutí soudu ve věci zbavení nebo omezení způsobilosti, listina opatrovníka apod.).

Nutností je také doložení spolubydlení s osobou, která má nárok na slevu (kontrola adresy trvalého pobytu oprávněného s požadovaným místem poskytování služby).

Podmínky poskytnutí slevy

  • Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen ?smlouva?) musí být uzavřena na jméno žadatele/opatrovníka/zákonného zástupce, který s žadatelem žije ve společné domácnosti.
  • Sleva se počítá ode dne podpisu smlouvy.
  • Pro přiznání slevy je nutné předložit výše uvedené platné doklady či dokumenty prokazující nárok na slevu, a to nejpozději do 30 dní od podpisu smlouvy.
  • Pokud nebudou požadované doklady do 30 dnů od podpisu smlouvy předloženy, nárok na poskytnutou slevu automaticky zaniká.
  • Nárok na slevu trvá nejdéle po dobu platnosti rozhodnutí o přiznání průkazu nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.
  • V případě časového omezení platnosti rozhodnutí o přiznání průkazu nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči je nutné - pro další využití slevy - aby zákazník o jeho prodloužení dopředu informoval a tuto skutečnost opět doložil, osobně na klientském centru nebo e-mailem na info@poda.cz (s přiloženým nascanovaným rozhodnutím o prodloužení).
  • Pro klienty Heimstaden, držitele ZTP/P, se vztahuje stejná výše slevy jako pro ostatní klienty s touto slevou, tzn. 50%. Sleva je počítána ze základních, nikoliv ze zvýhodněných Heimstaden tarifů.

Vyhrazujeme si posouzení nároku na slevu, a to ve lhůtě do 30 dní od doložení splnění podmínek pro poskytnutí slevy. O případném zamítnutí nároku na slevu budeme zákazníka bez zbytečného odkladu informovat.