CENOVĚ DOSTUPNÝ INTERNET PRO SENIORY A ZTP/P

 

 
Chcete být stále v kontaktu s rodinou a uprostřed dění? Nemáte vysoké příjmy, a přesto se bez internetu nebo mobilního telefonu neobejdete?


S námi nemusíte své aktivity na síti omezit.

Jak na to?

Pro zprovoznění služby Senior od vás budeme potřebovat osvědčení o pobírání starobního důchodu z České správy sociálního zabezpečení anebo doklad z České pošty.

Slevu 50 % pro držitele průkazů ZTP/P lze uplatnit na balíčky internet + TV, služby připojení k internetu a televizní službu TV Start, s výjimkou tarifu Senior. Nárok na tuto slevu je nutné doložit platným průkazem ZTP/P (kopii lze zaslat poštou, anebo naskenovanou v příloze e-mailu na info@poda.cz).

SlužbaRychlostCena
Senior10/2 Mbps250 Kč
Držitelé průkazu ZTP/P50 % sleva na služby (včetně balíčků) dle smluveného tarifu základního ceníku*

*Na klienty společnosti Heimstaden, kteří jsou držiteli ZTP/P, se vztahuje stejná výše slevy, jako pro ostatní klienty s touto slevou. 50% sleva je počítána ze základních, nikoliv ze zvýhodněných Heimstaden tarifů.

Slevu ZTP a ZTP/P nelze kombinovat s žádnou další slevou.

Podmínky poskytování 50% slevy na služby pro ZTP, ZTP/P u PODA a.s.

Kdo může být žadatelem o službu?

Více informací

A) zákazník, který je držitelem průkazu ZTP/P
B) zákazník, s nímž žije ve společné domácnosti osoba blízká (má s ním shodné trvalé bydliště), která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P se stupněm závislosti II. (středně těžká závislost), III. (těžká závislost), IV. (úplná závislost) ve smyslu zákona 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách. Toto mohou být např. rodiče nezletilého dítěte, jež je držitelem průkazu ZTP/P; nebo osoby, které poskytují pomoc držiteli průkazu ZTP/P.
C) zákazník, který je držitelem průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

 

Co stačí doložit?

Více informací

A) občanský průkaz žadatele a platný průkaz ZTP nebo ZTP/P nebo rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP, ZTP/P,
B) občanský průkaz žadatele a originál nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného úřadu státní správy o přiznání příspěvku na péči, ve kterém je uveden přiznaný stupeň závislosti II., III. nebo IV.
C) občanský průkaz žadatele a platný průkaz ZTP s označením hluchoty (znak ucha)

Není-li na průkazu vyznačena hluchota a není z průkazu ZTP jednoznačně patrné, že je vydán z důvodu sluchového postižení, je třeba ještě předložit potvrzení lékaře o oboustranné úplné nebo oboustranné praktické hluchotě.

Kromě dokladů prokazujících zdravotní postižení prokazuje žadatel i svůj vztah ke zdravotně postiženému jako osoba blízká, a to např. formou doložení rodného listu dítěte, rozhodnutí soudu o svěření do náhradní péče, rozhodnutí soudu o osvojení, rozhodnutím o ustanovení opatrovníka apod.

U zdravotně postižených osob, které byly rozhodnutím soudu zbaveny způsobilosti k právním úkonům je kromě dokladů prokazujících zdravotní postižení potřeba předložit doklad, na jehož základě je zástupce oprávněn jednat za zdravotně postiženou osobu (rozhodnutí soudu ve věci zbavení nebo omezení způsobilosti, listina opatrovníka apod.).

Nutností je také doložení spolubydlení s osobou, která má nárok na slevu (kontrola adresy trvalého pobytu oprávněného s požadovaným místem poskytování služby).

 

Podmínky poskytnutí slevy

Více informací

• smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „smlouva“) musí být uzavřena na jméno žadatele/ opatrovníka/ zákonného zástupce, který s žadatelem žije ve společné domácnosti
• sleva se počítá již ode dne podpisu smlouvy s obchodníkem nebo pracovníkem klientského centra PODA a.s.
• pro přiznání slevy je nutné předložit výše uvedené platné doklady či dokumenty prokazující nárok na slevu, a to nejpozději do 30 dní od podpisu smlouvy
• pokud nebudou požadované doklady do 30 dnů od podpisu smlouvy předloženy, nárok na poskytnutou slevu automaticky zaniká
• nárok na slevu trvá nejdéle po dobu platnosti rozhodnutí o přiznání průkazu nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
• v případě časového omezení platnosti rozhodnutí o přiznání průkazu nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči je nutné pro další využití slevy, aby nás zákazník o jeho prodloužení dopředu informoval a tuto skutečnost opět doložil, osobně v zákaznickém centru nebo e-mailem na info@poda.cz (s přiloženým scanem prodlouženého rozhodnutí).
• pro klienty Heimstaden Bostad AB, držitele ZTP/P, se vztahuje stejná výše slevy, jako pro ostatní klienty s touto slevou, tzn. 50% sleva je počítána ze základních, nikoliv ze zvýhodněných Heimstaden tarifů.Posouzení nároku na slevu si vyhrazuje PODA a.s., a to ve lhůtě do 30 dní od doložení splnění podmínek pro poskytnutí slevy. O případném zamítnutí nároku na slevu bude zákazník bez zbytečného odkladu informován.